Ustanovitev Okoljevarstvenega društva Brinjeva gora

Občani občin Oplotnica, Zreče in Slov. Konjice smo pred kratkim ustanovili Okoljevarstveno društvo Brinjeva gora, katerega naloge in cilji so med drugim varstvo naravnih virov in vrednot, varovanje voda in kulturne dediščine, ohranjanje biotske raznovrstnosti, osveščanje o vplivu klimatskih sprememb, varstvo okolja pred hrupom, prašenjem in pred goloseki gozdov ter bdenje nad ponovnim odprtjem kamnolomov, kot je tudi primer kamnoloma Brinjeva gora.

Kot je razvidno iz Zakona o rudarstvu (36. člen), je eden izmed pogojev za pridobitev rudarske pravice tudi, da sta predlagani pridobivalni prostor in njegova raba v skladu z dokumenti urejanja prostora. Okoljevarstveno društvo Brinjeva gora je v sodelovanju s pooblaščeno odvetniško pisarno pri preiskovanju merodajnosti izpolnitve vseh potrebnih pogojev za pridobitev rudarskega koncesijskega akta ugotovilo, da predlagani pridobivalni prostor mineralnih surovin Brinjeva gora, k.o. Brezje pri Oplotnici, ni v skladu z dokumenti urejanja prostora. Namreč, iz Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica (OPN) (32. člen, točka 2.) je razvidno, da se pridobivalni prostor Brezje pri Oplotnici (tehnični kamen – dolomit) ohranja, vendar je iz Uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Brinjeva gora v Občini Oplotnica (9. člen, točka 2.), kot tudi iz Javne obravnave Uredbe o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit v občini Oplotnica, razvidno nasprotno, da gre za nov pridobivalni prostor Brinjeva gora in ne za njegovo ohranitev. Hkrati soglasje Zavoda za gozdove za krčitev 1,05 hektarja gozda za namen rudarskega projekta za pridobitev koncesije, nedvoumno dokazuje širitev že obstoječega kamnoloma. Predvsem je potrebno poudariti, da OPN Občine Oplotnica (32. člen, točka 3.) med drugim navaja, da je za namen izkoriščanja mineralnih surovin, v primeru novega pridobivalnega prostora, potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), ki pa ga Občina Oplotnica, kljub novemu pridobivalnemu prostoru Brinjeva gora, ni sprejela. Iz tega izhaja, da Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Brinjeva gora v Občini Oplotnica ni skladna z zakonom in ustavo Republike Slovenije.

Pooblaščena odvetniška pisarna Okoljevarstvenega društva Brinjeva gora se je glede neskladja med predlaganim pridobivalnim prostorom mineralnih surovin Brinjeva gora in dokumenti urejanja prostora obrnila tudi na Ministrstvo za infrastrukturo, od katerih pričakujemo, da se bodo odzvali v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in pred sklenitvijo koncesijske pogodbe natančno preverili ali so podani pogoji za izdajo rudarskega koncesijskega akta in predvsem, ali je podana skladnost z dokumenti urejanja prostora.

Hkrati je odvetniška pisarna naše ugotovitve naslovila tudi na pristojne na Občino Oplotnica, od katerih se v najkrajšem času pričakuje, da bodo njihovo mnenje, v katerem so na Ministrstvo za infrastrukturo poročali, da so rešitve za pridobitev koncesije pri pridobivanju tehničnega kamna – dolomita v pridobivalnem prostoru Brinjeva gora skladne s prostorskimi akti Občine Oplotnica, temeljito obrazložili, saj je jasno, da predlagani pridobivalni prostor Brinjeva gora ni skladen z dokumenti urejanja prostora.

Okoljevarstveno društvo Brinjeva gora

Scroll to Top