Statut

STATUT OKOLJEVARSTVENO DRUŠTVO BRINJEVA GORA

Na podlagi 8. in 9. člena Zakon o društvih – ZDru-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB in 21/18 – ZNOrg) je občni zbor društva dne  21. julija  2021 sprejel svoj statut.  

Splošne določbe

1. člen

Okoljevarstveno društvo BRINJEVA GORA je  nevladno, prostovoljno, samostojno, neodvisno, nepridobitno ter neprofitno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki se združujejo na območju Republike Slovenije zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v tem statutu, skladno z zakonodajo Republike Slovenije. Člane društva združuje  skupni cilj, to je okoljevarstvo   in pomoč ljudem na tem področju.

Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. Presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev in jih ne deli med člane.

2. člen

Ime društva se glasi: OKOLJEVARSTVENO DRUŠTVO BRINJEVA GORA.         

OKOLJEVARSTVENO DRUŠTVO BRINJEVA GORA bo uporabljalo polno ime društva.                                                                                               

3. člen

Sedež društva je na naslovu Brezje pri Oplotnici 9, 2317 Oplotnica.

O spremembi naslova društva odloča upravni odbor društva.

4. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in ima v pravnem prometu vsa pooblastila ter posluje v svojem imenu in za svoj račun. Društvo svoj statut hrani na pristojni Upravni enoti.

Društvo ima svoj  pečat. Pečat je zelene barve, z napisom OKOLJEVARSTVENO DRUŠTVO BRINJEVA GORA, Brezje pri Oplotnici 9, 2317 Oplotnica.

5. člen

Društvo se lahko včlani v sorodno domače, tuje ali mednarodno društvo, ki ima podobne naloge in cilje oziroma dejavnost, če le-ti niso v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije.

Namen in cilji društva

6. člen

Namen društva je

 • informiranje in izobraževanje javnosti o vseh vprašanjih s področja okolja, vzgoje in izobraževanja na področju okolja s poudarkom na zmanjševanju onesnaževanja in obremenjevanja okolja z emisijami, odpadki in nevarnimi snovmi
 • varstvo naravnih virov in vrednot
 • ohranjanje biotske raznovrstnosti
 • varovanje okolja pred hrupom
 • varovanje okolja pred prašenjem
 • varovanje okolja pred goloseki gozda
 • bdenje nad ponovnim odpiranjem kamnolomov
 • bdenje nad zagotavljanjem ustavne pravice državljanov Republike Slovenije, da živijo v zdravju neškodljivem okolju
 • spodbujanje zmanjševanja odpadkov
 • varovanje voda
 • preprečitev neustreznih posegov v vodno okolje
 • zmanjševanje emisij iz točkovnih virov – odpadne vode iz industrije, živinorejskih farm in komunalno odpadne vode
 • doseči boljše okolje za življenje v Republiki Sloveniji ter uveljavitev okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja
 • varovanje kulturne dediščine v prostorskih in razvojnih dokumentih
 • varovanje nepremične kulturne dediščine ( arheološka najdišča, sakralni objekti, spominski objekti in kraji ter podobno )
 • prizadevanje za povečanje zavedanja o družbenih vrednotah kulturne dediščine
 • doseči večjo prepoznavnost kulturne dediščine v Republiki Sloveniji in mednarodnem prostoru
 • osveščanje o vplivu klimatskih sprememb
 • zmanjševanje hrupa zaradi cestnega prometa
 • doseči spoštovanje Evropske listine o okolju in zdravju ( Frankfurt, 1989 )
 • doseči spoštovanje Helsinške deklaracije o ukrepih na področju okolja in zdravja v Evropi ( Helsinki, 1994
 • spodbujanje razvoja turizma
 • dvig kakovosti turizma
 • spodbujanje lokalno pridelane hrane
 • sodelovanje s pridelovalci lokalno pridelane hrane.

Društvo uresničuje svoje cilje z izvajanjem nepridobitnih dejavnosti in sicer na naslednje načine:

 • svetovanje preko spletne strani
 • izvedbo delavnic in podobnih aktivnosti s tematiko za člane in nečlane
 • organizacijo strokovnih srečanj, izobraževalnih seminarjev
 • z drugimi aktivnostmi, ki omogočajo delovanje društva in večajo prepoznavnost le-tega (oglaševanje preko letakov, spletne strani)
 • sklicevanjem tiskovnih konferenc
 • sodelovanjem na zborih občanov v občinah
 • sodelovanjem s pristojnimi institucijami v Republiki Sloveniji.

7. člen

Pridobitna dejavnost društva se opravlja skladno z veljavnimi predpisi. Opravlja se v obsegu, potrebnem za uresničevanje ciljev oziroma doseganje namena društva in realizacijo dejavnosti društva.

Za doseganje svojega namena in ciljev  izvaja društvo tudi naslednje pridobitne dejavnosti, označene s SKD (Standardna klasifikacija dejavnosti):

 • 18.110 tiskanje časopisov
 • 18.120 drugo tiskanje
 • 58.110 izdajanje knjig
 • 58.130 izdajanje časopisov
 • 58.140 izdajanje revij in druge periodike
 • 47.910 prodaja majic z logotipom društva
 • 82.300 organizacija razstav, sejmov, srečanj
 • 70.220 drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 • 74.300 prevajanje in tolmačenje
 • 91.030 varstvo kulturne dediščine

Članstvo

8. člen

Član društva lahko postane vsaka polnoletna, poslovno sposobna fizična oseba, ki se prostovoljno včlani v društvo in soglaša z načeli in cilji ter delovanjem društva.

Oseba se v društvo včlani tako, da podpiše pristopno izjavo, s katero sprejema tudi določila tega statuta ter plača članarino.

Članstvo v društvu je osebno in prostovoljno.

Nove člane sprejema upravni odbor  društva. Če oseba ne izpolnjuje pogojev za članstvo, upravni odbor  izda sklep o zavrnitvi vloge, zoper katerega je mogoča pritožba na občni zbor članov.

Pravice članov

9. člen

Pravice članov društva so, da:

 • volijo in so voljeni v organe društva
 • delujejo v organih društva
 • sodelujejo v aktivnostih društva
 • dajejo predloge organom društva z namenom izboljšanja delovanja društva
 • so informirani in obveščeni o delovanju društva (prejemajo gradiva društva)
 • so pod enakimi pogoji deležni vseh ugodnosti, ki jih zagotavlja društvo.

Dolžnosti članov društva

10. člen

Dolžnosti članov društva so, da:

 • se ravnajo po statutu in drugih pravilih ter sklepih društva
 • volijo organe društva
 • sodelujejo pri uresničevanju nalog in ciljev društva
 • sodelujejo pri delu organov društva
 • izvršujejo sklepe organov društva
 • redno plačujejo članarino
 • skrbijo za premoženje društva, s katerim društvo razpolaga
 • prispevajo k ugledu in širjenju prepoznavnosti društva
 • sprejete naloge in obveznosti opravljajo vestno in v postavljenih rokih
 • varujejo koristi društva in javno korist
 • se izpopolnjujejo in svoje znanje in izkušnje prenašajo na nove člane
 • društvo obvestijo o morebitni spremembi svojih kontaktnih podatkov najkasneje v roku 15 dni od spremembe.

11. člen

Pravice in dolžnosti ter funkcije članov društva so častne.

Za svoje delo v društvu praviloma člani ne prejemajo plačila, razen če je s sklepom občnega zbora in s posebno pogodbo določeno plačilo za izvršitev določene strokovne ali organizacijske naloge.

 

Prenehanje članstva

12. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • z izstopom iz društva
 • z izključitvijo
 • s smrtjo
 • zaradi neplačila članarine
 • s prenehanjem društva.

V primeru prenehanja članstva iz kateregakoli razloga, član nima pravice do povračila članarine.

13. člen

Član izstopi iz društva s pisno izjavo o odstopu, ki jo poda predsedniku društva.

14. člen

Razlogi za izključitev iz društva so sledeči:

 • član grobo krši določbe statuta oziroma drugih aktov ali sklepov društva
 • član deluje v nasprotju z interesi društva
 • član je okrnil ugled in dobro ime društva ali
 • če je društvu s svojim dejanjem ali opustitvijo povzročil, ali bi lahko povzročil škodo ali
 • če je član obtožen/obsojen storitve hujšega kaznivega dejanja ali kaznivih dejanj, ki škodujejo ugledu in posegajo v dobro ime društva;

15. člen

O izključitvi člana iz društva odloča nadzorni odbor v skladu z naslednjimi določili:

Predlog za izključitev lahko poda katerikoli član društva z obrazloženim predlogom, naslovljenim na nadzorni odbor.

O izključitvi člana iz društva odloča nadzorni odbor z večino vseh članov nadzornega odbora.

Pred obravnavo predloga za izključitev nadzorni odbor člana pisno obvesti o razlogih za uvedbo postopka za izključitev ter ga povabi, da poda svoj pisni ali ustni zagovor najkasneje v 8 dneh od prejema poziva.

Vabilo se šteje za vročeno, če je bilo poslano priporočeno na naslov člana, s katerim je član vpisan v register članov. V primeru, da član pošiljke ne prevzame, nastopi fikcija vročitve.

Nadzorni odbor nato po preučitvi zagovora sprejme sklep o izključitvi, če ugotovi, da je podan katerikoli izmed zgoraj naštetih razlogov. Če član zagovora ne poda, nadzorni odbor odloči na podlagi vseh znanih okoliščin primera.

Zoper sklep nadzornega odbora je dopustna pritožba na občni zbor članstva. 

Z izključitvijo članu prenehajo tudi vse morebitne funkcije v društvu.

16. člen

Če član ne plača članarine za tekoče leto, se članu pošlje opomin. Če članarina niti v roku, postavljenem v opominu, ni plačana, o prenehanju članstva odloči upravni odbor društva  s sklepom.

Viri dohodkov

17. člen

Viri dohodkov društva so:

 • članarine,
 • darila, volila,
 • prispevki posameznih fizičnih in pravnih oseb, sponzorjev, donatorjev
 • javna sredstva oziroma sredstva iz domačih in evropskih razpisov
 • dohodki iz naslova pridobitne dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti nepridobitni dejavnosti društva (samo v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev društva)
 • iz drugih virov, njegovih premičnih in morebitnih nepremičnih stvari ter materialnih pravic, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom.

Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Vsaka delitev premoženja društva med člane društva je nična.

18. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani. Letni načrt prihodkov in odhodkov in letno finančno poročilo sprejema občni zbor na seji društva na predlog predsedstva društva.

19. člen

Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v inventarno knjigo ter zemljiško knjigo.

S premoženjem društva upravlja predsednik društva.

O nakupu, odtujitvi ali obremenitvi premičnin večje vrednosti ali nepremičnin odloča občni zbor na seji, na podlagi obrazloženega predloga predsednika. Kot premičnina večje vrednosti se v vsakem primeru šteje premičnina v vrednosti več kot tisoč evrov.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je namenjeno.

20. člen

Finančne listine podpisujeta le predsednik in podpredsednik  društva skupaj.

V primeru predsednikove odsotnosti sta podpisnika podpredsednik in eden izmed članov upravnega odbora  ali v neodložljivem primeru zmeraj dva pooblaščena člana društva.

Druge listine podpisujeta predsednik in podpredsednik društva skupaj.

21. člen

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi o računovodstvu ter računovodskimi in knjigovodskimi standardi, določenimi za društvo.

Finančno in materialno poslovanje društva je javno.

22. člen

Denarna sredstva društva vodi blagajnik preko blagajniškega dnevnika. Blagajnik poroča o finančnem poslovanju blagajne predsedniku društva in po potrebi na občnem zboru društva ali sejah drugih organov društva.

Knjigovodstvo se vodi po sistemu enostavnega knjigovodenja.

23. člen

Društvo ima lahko svoj transakcijski račun odprt pri katerikoli od poslovnih bank v Sloveniji. Delo blagajnika je javno.

Zahtevo za vpogled v finančno in materialno dokumentacijo ter poslovanje društva lahko ob vsakem času podajo vsaj trije člani društva skupaj. Zahtevo podajo predsedniku društva pisno ter jo potrdijo z vsemi tremi podpisi.

24. člen

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo najame ali zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

Društvo lahko najame ali zaposli tudi strokovnjake z drugih področij, poslovnega sekretarja in administrativnega sodelavca v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

Obseg njihovih nalog in zadolžitev se določi v pogodbi.

25. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

26. člen

Vse pogodbe in dokumente društva, ki jih sklene oziroma podpiše predsednik društva, in katerih izvajanje pomeni finančno materialne obveznosti društva v višini nad 1.000,00 evrov mora pisno potrditi občni zbor društva.

27. člen

Letno poročilo o poslovanju mora društvo predložiti organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov do zadnjega dne v mesecu marcu tekočega leta.

Organi društva

28. člen

Organi društva so:

 • občni zbor;
 • predsednik in upravni odbor
 • nadzorni odbor.

29. člen

Mandat predsednika društva  in mandat članov upravnega odbora traja  4 leta.

Mandat članov nadzornega odbora  traja 5 let.

Po preteku mandata so člani organov lahko večkrat zaporedoma izvoljeni v isti organ.

Občni zbor

30. člen

Občni zbor je najvišji organ društva in voli druge organe. Občni zbor odloča na sejah, sestavljajo ga vsi člani društva. Posamezen član je na seji občnega zbora lahko prisoten tudi preko video konference.

31. člen

Seja občnega zbora je lahko redna ali izredna.

Redno sejo sklicuje predsednik najmanj enkrat letno. Izredna seja se sklicuje po potrebi. Skličejo jo lahko predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj ene tretjine vseh članov društva.

Na izredni seji se lahko sklepa le o zadevah, zaradi katerih je bila seja sklicana. Predsednik je dolžan sklicati izredno sejo najkasneje 15 dni po prejemu takšne zahteve.

Če predsednik tega ne stori, lahko skliče izredno sejo najmanj polovica vseh članov društva, pri čemer morajo predložiti dnevni red s potrebnimi dokumenti.

Sklic seje mora biti objavljen z dnevnim redom najmanj 5 dni pred dnevom, za katerega je sklicana.

32. člen

Sklepi občnega zbora se sprejemajo na sejah z večino glasov navzočih članov.

Če se sklepa o spremembi  tega statuta ali prenehanju društva, je za pravno veljavno določitev potrebnih najmanj dve tretjini glasov vseh članov.

Glasovanje je javno. Ko se glasuje o razrešnici organov društva, člani organov društva o tem ne morejo glasovati.

Seje vodi predsednik društva. Za delo občnega zbora se izvoli delovno predsedstvo v sestavi: predsednik društva, zapisnikar in dva overitelja zapisnika.

33. člen

Občni zbor je sklepčen, če je na seji prisotna polovica vseh članov.

Če občni zbor ni sklepčen, se začetek seje odloži za 30 minut. Po 30 minutnem čakanju je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj ena tretjina vseh članov društva.

34. člen

Občni zbor:

 • odloča o ustanovitvi, delovanju in prenehanju društva
 • sprejema statut o delovanju društva in splošne akte društva
 • odloča o spremembi imena društva
 • sprejema in določa smernice za učinkovito doseganje ciljev in namena društva
 • sklepa o dnevnem redu in voli organe predsedstva in nadzornega odbora
 • razpravlja in sklepa o poročilih predsednika in nadzornega odbora
 • sprejema letni delovni program in srednjeročni načrt društva
 • obravnava strokovne zadeve v zvezi s finančnim in materialnim poslovanjem društva
 • sprejema in potrjuje letno poročilo in finančni načrt društva
 • sprejema pravila društva ter njegove spremembe in dopolnitve
 • voli in razrešuje predsednika, člane predsedstva in člane nadzornega odbora
 • odloča o pritožbah zoper sklepe predsednika, predsedstva in nadzornega odbora
 • odloča o prenehanju ali združitvi društva in včlanitvi v zvezo društev;
 • določa višino članarine
 • lahko s sklepom naknadno določi dodatne funkcije oz. razširi obseg pooblastil že obstoječih nalog organov društva.

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overitelja.

35. člen

V okviru občnega zbora se konstituira tudi nadzorni odbor, ki opravlja nadzor nad delom predsednika oz. predsedstva, predvsem nad finančnim in materialnim poslovanjem društva in nad izvrševanjem nalog društva.

Za namen nadzora nad poslovanjem društva lahko nadzorni odbor nalaga predsedniku oz. predsedstvu ukrepe, ki so namenjeni za izboljšanje poslovanja društva in boljše izvajanje nalog društva.

Nadzorni odbor ima tri člane.                             

                                                 Upravni odbor                                                             

36. člen

Upravni odbor  sestavljajo predsednik, podpredsednik in trije člani, izvoljeni na občnem zboru.

37. člen

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora  , kateremu je odgovoren  za svoje delo.

Posamezen član upravnega odbora je na sejah lahko prisoten tudi preko video povezave.

Upravni odbor

 • skrbi za izvrševanje programa društva
 • lahko organizira javne manifestacije, v skladu z zakonodajo RS
 • sodeluje z okoljevarstvenimi organizacijami, zvezami in društvi, tudi v tujini
 • pripravlja akte društva
 • je pristojen za podajanje uradnih izjav društva
 • sklicuje novinarske konference
 • opravlja organizacijsko, strokovno tehnična in administrativna dela
 • odloča o tem, kateri projekti se bodo v okviru društva izvajali ter kdo izmed članov društva je vodja projekta
 • ustanavlja in ukinja odbore društva.

38. člen

Upravni odbor  izvoli občni zbor na svoji prvi konstitutivni seji.

Predsednik

39. člen

Predsednik kot zastopnik društva opravlja organizacijske, izvršne, upravne, finančne, materialne in strokovno tehnične zadeve društva.

Med dvema zboroma društva opravlja predsednik vse naloge, ki se mu jih naloži, zlasti pa:

 • zastopa društvo v pravnem prometu oziroma pred državnimi in občinskimi organi, drugimi organi organizacij, zavodov in društev, gospodarskimi družbami ter drugimi pravnimi osebami v okviru danih pooblastil
 • upravlja in vodi društvo v skladu s statutom in drugimi splošnimi akti društva usmeritvami in sklepi zbora članov društva
 • sklicuje in vodi seje društva
 • predlaga letni plan prihodkov in odhodkov za obdobje 12 mesecev
 • pripravlja gradivo za občni zbor društva, kot so finančni načrt, letno finančno poročilo, program dela
 • pripravlja predlog statuta in spremembe statuta društva ter splošnih aktov društva
 • izvršuje sklepe in smernice občnega zbora društva v skladu s statutom društva
 • skrbi za materialno-finančno poslovanje društva in za njegova sredstva
 • skrbi za delovanje dejavnosti, za katere je društvo registrirano
 • obravnava kršitve članov društva in odloča o izključitvi članov
 • odloča o sporih med društvom in njegovimi člani, ki izhajajo iz izvrševanja pravic in obveznosti statuta oziroma drugih splošnih aktov društva
 • pripravi poročilo o svojem delu.

Predsednik društva je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

Podpredsednik

40. člen

Podpredsednik pomaga predsedniku pri izvrševanju nalog, kot so določene v 39.  členu tega statuta.

Mandat podpredsednika traja 4 leta.

V času odsotnosti predsednika lahko po pisnem pooblastilu predsednika sam opravlja naloge iz 38. člena statuta.

V primeru nepredvidene odsotnosti predsednika (nepričakovani zdravstveni razlogi oz. višja sila) lahko brez pooblastila opravlja nujne, neodložljive posle društva. V primeru dvoma o nujnosti posameznega opravila, za mnenje zaprosi nadzorni odbor.

V primeru daljše odsotnosti predsednika (več kot 3 mesece), nadzorni odbor pooblasti podpredsednika kot vršilca dolžnosti in hkrati predlaga sklic izredne seje zbora članov s predlogom za imenovanje novega predsednika.

Blagajnik

41. člen

Blagajnik opravlja materialno, finančno in izvršno administrativno poslovanje društva. Imenuje ga  občni zbor za dobo pet let, za svoje delo je odgovoren občnemu zboru društva.

Disciplinska odgovornost

42. člen

Za disciplinski prekršek predsedstva in drugih članov društva se šteje hujše nespoštovanje statuta in sklepov organov društva ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interes in ugled društva.

43. člen

Predloge za disciplinsko obravnavo dajejo člani in organi društva. Postopek vodi predsednik društva, razen če je sam v disciplinskem postopku, v tem primeru postopek vodi podpredsednik.

Na podlagi ugotovljene odgovornosti lahko predsednik ali podpredsednik izreče sankcijo izključitve iz društva. O izključitvi se odloči s sklepom, ki je sprejet na seji nadzornega odbora, ki odloča z večino glasov vseh članov nadzornega odbora.

44. člen

Pred izrekom sankcije ima član, ki je v disciplinskem postopku, pravico od zagovora. O pritožbi zoper izrečeni ukrep kot drugostopenjski organ odloča zbor članov društva na prvi naslednji redni seji.

Javnost dela

45. člen

Organi društva zagotavljajo javnost svojega dela z dajanjem rednih, pravočasnih, popolnih in resničnih informacij s svojega delovnega področja. Obveščanje članov društva poteka zlasti z objavljanjem vabil, zapisnikov in sklepov organov društva na spletni strani društva oziroma preko elektronskih sporočil. Član, ki nima elektronskega naslova, lahko izrecno zaprosi, da se ga obvešča po navadni pošti.

46. člen

Organi društva lahko zagotavljajo javnost svojega dela tudi preko sredstev javnega obveščanja, tako, da:

 • zagotavljajo javnost svojih sestankov ter s tem omogočajo navzočnost predstavnikov sredstev javnega obveščanja;
 • predstavnikom sredstev javnega obveščanja pošiljajo vsa pripravljena gradiva in posredujejo druge informacije o svojemu delu;
 • ob važnejših dogodkih sklicujejo tiskovne konference.

47. člen

Za zagotavljanje javnosti dela je odgovoren  predsednik društva.

Način prenehanja delovanja društva

48. člen

Društvo je ustanovljeno za nedoločen čas.

Občni zbor članov lahko začne postopek za prenehanje oziroma statusno spremembo društva v skladu z določili Zakona o društvih.

Društvo preneha v naslednjih primerih:

 • na podlagi sklepa občnega zbora o prenehanju društva, ki je sprejet z 2/3 večino vseh članov društva;
 • s spojitvijo z drugimi društvi;
 • s pripojitvijo k drugemu društvu;
 • s stečajem;
 • na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja;
 • z odločbo pristojnega upravnega organa po samem zakonu.

49. člen

V primeru sklepa občnega zbora o prenehanju društva je društvo predhodno dolžno poravnati vse obveznosti, v sklepu pa mora določiti društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če takšnega sorodnega društva ni, se sredstva prenesejo na humanitarno organizacijo/lokalno skupnost.

Sklep o prenehanju društva mora zastopnik društva predložiti pristojnemu organu v roku 30 dni po prenehanju društva.

K sklepu mora zastopnik priložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi društva, iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti društva, višina javnih sredstev in njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja društva na drugo društvo ali lokalno skupnost.

Društvo se ne sme prenesti na politično stranko.

 

Končne določbe

51. člen

Statut in spremembe statuta društva sprejme občni zbor članov društva s sklepom, za katerega je glasovalo 2/3 članov, prisotnih na zboru članov društva.

52. člen

Ta statut začne veljati z dnem sprejema na občnem zboru društva.

V  Brezje pri Oplotnici, dne 21. julija 2021

                                                                                                                                  

Statut OKOLJEVARSTVENEGA DRUŠTVA BRINJEVA GORA je bil sprejet na občnem zboru dne 19. julija 2021

Scroll to Top