Širitev pod krinko sanacije

Člani društva menimo, da se pod krinko besede sanacija dejansko vrši širitev kamnoloma Brinjeva gora. Pristojni na občini Oplotnica so večkrat poročali, da se kamnolom ponovno aktivira zaradi sanacije.

Ob prebiranju dokumentacije pa lahko hitro ugotovimo, da obstoječega kamnoloma sploh ne bi sanirali (ni ga mogoče sanirati zaradi erozije, ki je odnesla plato), ampak bi sanirali le na novo izkopani del.

Širitev pa postane dejstvo, ko preberemo Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen –dolomit v pridobivalnem prostoru Brinjeva gora v Občini Oplotnica, kjer v 9. člen 2. točka jasno piše, da je pridobivalni prostor Brinjeva gora NOVI pridobivalni prostor. Da je načrtovani pridobivalni prostor NOVI pridobivalni prostor, nam da vedeti tudi soglasje Zavoda za gozdove za posek 1 ha, kar jasno kaže ,da gre za širitev kamnoloma in nikakor ne ohranitev obstoječega stanja. Gozd, za katerega je načrtovan posek, je v Gozdno gospodarskem načrtu južno Pohorje 2020-2029 označen kot pomemben ekološki gozd, v katerega bi se smelo posegati le, če za to obstaja širši javni interes.

V predlogu Uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Brinjeva gora v občini Oplotnica pa lahko na strani 5 zasledimo, da je Občina Oplotnica podala potrdilo št. 061-4/2020-7, s katero potrjuje, da so rešitve skladne s prostorskimi akti občine Oplotnica.

Eden izmed pogojev za pridobitev rudarske pravice, ki ga določa Zakon o rudarstvu je tudi, da sta predlagani pridobivalni prostor in njegova raba v skladu z dokumenti urejanja prostora. Opozorili bi, da v OPN občine Oplotnica v 32. členu jasno piše, da v kolikor gre za NOVI pridobivalni prostor, je potrebno sprejeti OPPN (občinski podrobni prostorski načrt). Občina Oplotnica OPPN ni sprejela in zato sklepamo, da uredba ni skladna z zakoni Republike Slovenije in ustavo Republike Slovenije.

Scroll to Top