Javni poziv Občini Oplotnica k celoviti zaščiti Brinjeve gore

Na našo spletno stran dodajamo odziv našega društva na članek iz Novic dostopen na naslovu:

https://novice.si/page/obcina-oplotnica-postopka-za-siritev-kamnoloma-brinjeva-gora-niso-zacel/

Spomnimo

Lansko pomlad se je več kot 800 podpisnikov v sklopu Ljudskih iniciativ treh občin (Oplotnica, Zreče in Slov. Konjice) izrazilo proti ponovnemu odprtju in širitvi kamnoloma, kasneje smo se združili v Okoljevarstveno društvo Brinjeva gora.

Investitor je jeseni 2021 podpisal koncesijsko pogodbo za koriščenje 1,67 ha območja mineralnih surovin, medtem ko je vlogo glede širitve kamnoloma, kjer je bila predlagana površina območja pridobivanja mineralnih surovin 7,3 ha, umaknil. Od jesenskih mesecev leta 2021 se v kamnolomu izvajajo dela za pridobivanje mineralnih surovin. Negativne posledice pridobivanja le-teh občutimo bližnji prebivalci Brinjeve gore, ki smo bili primorani sprejeti hrupno in prašno okolje ter povečan promet zaradi tovornjakov na cestah.

Poziv k trajnostnemu razvoju in vključenost javnosti

Omemba kamnoloma Brinjeva gora na redni seji Občinskega sveta Občine Oplotnica nas je člane Okoljevarstvenega društva Brinjeva gora spodbudila, da na tem mestu javno pozovemo pristojne na Občini Oplotnica, v prvi vrsti Občinski svet občine Oplotnica, predsednika Komisije za okolje in prostor Občine Oplotnica, mag. Damjana Kvasa in župana občine Oplotnica Matjaža Orterja, da o morebitnih nadaljnjih aktivnostih Občine Oplotnica za dodatne dopolnitve ali spremembe Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica, ki bi vključevale kakršnekoli večje posege v naravno okolje oz. spremembe namenske rabe prostora, ki bistveno vplivajo na okolje, o tem na dostopen, jasen in pravočasen način obvestijo javnost in s tem omogočijo sodelovanje zainteresirane javnosti pri odločitvah o morebitnih obširnih posegih v lokalno okolje.

Javni poziv k zaščiti kulturnih spomenikov

Poleg poziva Občini Oplotnica, da pri morebitnih prihodnjih dopolnitvah oz. pripravah sprememb Občinskega prostorskega načrta sledi načelu trajnostnega razvoja in ohranjanja naravnega okolja, hkrati na Občino Oplotnica apeliramo, da po vzgledu Občine Zreče celovito zaščiti Brinjevo goro tudi na strani občine Oplotnica. Namreč, Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, poroča, da vzhodni del pobočja Brinjeve gore nima ustreznega varstva kulturne dediščine, prav tako ob sprejetju Odloka o razglasitvi spomenikov lokalnega pomena občine Oplotnica, ni bilo definirano in zavarovano vplivno območje severnega pobočja Brinjeve gore. Navsezadnje je odločitev o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena in o določitvi njihovega vplivnega območja, ki ga predlagajo pristojne službe za varovanje kulturne dediščine, povsem v domeni pristojnih na Občini, ki verjamemo, da sledijo volji in pobudam občanov ter predlogom strokovnih služb, pristojnih za ohranjanje kulturne dediščine.

Scroll to Top